Nghĩa của từ: multichannel

*
kênh bội

Nghĩa trong từ điển StarDict:

multichannel
- kênh bộiĐộng từ BQT - Android App