Nghĩa của từ: multicircuit

*
mạch bội

Nghĩa trong từ điển StarDict:

multicircuit
- mạch bộiĐộng từ BQT - Android App