Nghĩa của từ: multicircular

* gt.
nhiều vòng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

multicircular
- (giải tích) nhiều vòngĐộng từ BQT - Android App