Nghĩa của từ: multicollinearity

* tk.
đa cộng tuyến

Nghĩa trong từ điển StarDict:

multicollinearity
- (thống kê) đa cộng tuyến



Động từ BQT - Android App