Nghĩa của từ: multidecision problems

* tk.
bài toán nhiều quyết định

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error