Nghĩa của từ: multidigit

*
nhiều chữ số, nhiều hàng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

multidigit
- nhiều chữ số, nhiều hàngĐộng từ BQT - Android App