Nghĩa của từ: multidimensional

*
nhiều chiều

Nghĩa trong từ điển StarDict:

multidimensional
- nhiều chiềuĐộng từ BQT - Android App