Nghĩa của từ: multifold

*
đa bội

Nghĩa trong từ điển StarDict:

multifold /'mʌltifɔ:rəs/
* tính từ
 - muôn màu muôn vẻ
 - nhiều lần
Động từ BQT - Android App