Nghĩa của từ: multigroup

*
đa nhóm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

multigroup
- đa nhómĐộng từ BQT - Android App