Nghĩa của từ: multiharmonigraph

*
thiết bị cộng tác hàm điều hòa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

multiharmonigraph
- thiết bị cộng tác hàm điều hoàĐộng từ BQT - Android App