Nghĩa của từ: multihomotopy

* top.
đa đồng luân

Nghĩa trong từ điển StarDict:

multihomotopy
- (tô pô) đa đồng luân