Nghĩa của từ: multilateral

*
nhiều mặt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

multilateral /'mʌlti'lætərəl/
* tính từ
 - nhiều phía
Động từ BQT - Android App