Nghĩa của từ: multilattice

* đs.
đa dàn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

multilattice
- (đại số) đa dàn