Nghĩa của từ: multiloop

*
đa chu tuyến

Nghĩa trong từ điển StarDict:

multiloop
- đa chu tuyếnĐộng từ BQT - Android App