Nghĩa của từ: multinomial distrribution

* xs.
phân phối đa thức

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App