Nghĩa của từ: multiperfect

*
bội hoàn toàn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

multiperfect
- bội hoàn toànĐộng từ BQT - Android App