Nghĩa của từ: multiphase

* tk.
nhiều giai đoạn, nhiều bước; vl. nhiều pha

Nghĩa trong từ điển StarDict:

multiphase
* tính từ
 - có nhiều phaĐộng từ BQT - Android App