Nghĩa của từ: multiple layer

* gt.
tầng bội

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App