Nghĩa của từ: multiple-valued

*
đa trị

Nghĩa trong từ điển StarDict:

multiple-valued
- đa trịĐộng từ BQT - Android App