Nghĩa của từ: multiplex

*
bội hình

Nghĩa trong từ điển StarDict:

multiplex
- multiplex, sự dồn
 - Kết hợp hoặc chen các thông tin trong một kênh truyền thôngĐộng từ BQT - Android App