Nghĩa của từ: multiplex transmission

* xib.
sự truyền đa bội

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error