Nghĩa của từ: multiplicand

*
số bị phân

Nghĩa trong từ điển StarDict:

multiplicand /,mʌltipli'kænd/
* danh từ
 - (toán học) số bị nhân
Động từ BQT - Android App