Nghĩa của từ: multiplication

*
phép nhân

Nghĩa trong từ điển StarDict:

multiplication /,mʌltipli'keiʃn/
* danh từ
 - sự nhân
 - (toán học) tính nhân
Động từ BQT - Android App