Nghĩa của từ: multiplicity

*
tính bộ, số bội

Nghĩa trong từ điển StarDict:

multiplicity /,mʌlti'plisiti/
* danh từ
 - vô số
Động từ BQT - Android App