Nghĩa của từ: multiplicity of poles

*
số bội của cực

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App