Nghĩa của từ: multiplicity of root

*
số bội của nghiệm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App