Nghĩa của từ: multiplicity of zero

*
số bội của không điểm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App