Nghĩa trong từ điển StarDict:

multiplier /'mʌltiplaiə/
* danh từ
 - (toán học) số nhân
 - (điện học) máy nhân, điện kế nhân
 - người làm cho bội (tăng) lên
Động từ BQT - Android App