Nghĩa của từ: multiplier of a group

*
nhân tử của một nhóm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App