Nghĩa của từ: multiplivative ideal theory

* đs.
lý thuyết iđêan nhân

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App