Nghĩa của từ: multiplivative process

* xs.
quá trình phân nhánh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App