Nghĩa của từ: multipurpose

* mt.
vạn năng, nhiều mục đích

Nghĩa trong từ điển StarDict:

multipurpose /'mʌlti'pə:pəs/
* tính từ
 - vạn năng, có thể dùng vào nhiều mục đích
Động từ BQT - Android App