Nghĩa của từ: multivariate analysis

* kt.
phân tích nhiều chiều

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error