Nghĩa của từ: mutual commutant

* đs.
hoán tập tương hỗ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App