Nghĩa của từ: mutual coupling factor

* xib.
hệ số liên hệ tương hỗ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App