Nghĩa của từ: mutual effect

* xib.
tương tác

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App