Nghĩa của từ: mutual inductance

* vl.
hệ số tự cảm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error