Nghĩa của từ: name form

* log.
dạng tên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App