Nghĩa của từ: narrow-pulse generator

* mt.
máy phát các xung hẹp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error