Nghĩa của từ: natural equivalence

* đs.
tương đương tự nhiên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error