Nghĩa của từ: natural homomorphism

*
đồng cấu tự nhiên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App