Nghĩa của từ: natural multiple

*
bội số tự nhiên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App