Nghĩa của từ: naturally ordered

* đs.
được sắp xếp tự nhiên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App