Nghĩa của từ: nebula

* tv.
tinh vân

Nghĩa trong từ điển StarDict:

nebula /'nebjulə/
* danh từ, số nhiều nebulae
 - (thiên văn học) tinh vân
 - (y học) chứng mắt kéo mây
Động từ BQT - Android App