Nghĩa của từ: negate

* log.
phủ định

Nghĩa trong từ điển StarDict:

negate /ni'geit/
* ngoại động từ
 - phủ định, phủ nhận
 - thừa nhận sự không tồn tại của
Động từ BQT - Android App