Nghĩa của từ: negation

* log.
sự phủ định

Nghĩa trong từ điển StarDict:

negation /ni'geiʃn/
* danh từ
 - sự phủ định, sự phủ nhận
 - sự cự tuyệt, sự từ chối
 - sự phản đối
 - sự không tồn tại
 - vật không có
 - cái tiêu cực
Động từ BQT - Android App