Nghĩa của từ: negative sign

*
dấu âm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App