Nghĩa của từ: neighbourhood of zero

* đs.
lân cận của không (điểm)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error