Nghĩa của từ: nerve covering

* top.
thần kinh của (cái) phủ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App