Nghĩa của từ: net force

* Cơ.
lực tổng hợp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App